Generelt

Nærværende almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle mundtlige og skriftlige aftaler og kontrakter, som indgås mellem Aamann & Wulff ApS (i det følgende kaldet ’Selskabet’) og kunden.

Kundens forpligtelser

Kunden skal stille alt nødvendigt og relevant materiale til rådighed for selskabets udførelse af opgaven og meddele Selskabet alle de til opgaven nødvendige oplysninger.

Selskabets forpligtelser

Selskabet leverer de ydelser, der er nærmere specificeret i parternes aftale med tilhørende bilag. Dette være sig prisoverslag, tilbud eller kontraktdokumenter – afhængig af projektets omfang.

Priser

Kontrakt- eller aftalesummen og alle priser i øvrigt, herunder timepriser, er angivet eksklusiv moms. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, omfatter kontraktsummen ikke omkostninger og udgifter til ekstra arbejde. Tilsvarende gælder selskabets udgifter til transport, materialer m.v. Sådanne udgifter opkræves hos kunden i henhold til separate tilbud og faktura.

Betalingsvilkår

Såfremt der ikke er indgået specifik aftale om særlige betalingsvilkår, er Selskabet berettiget til ved hver måneds udgang at fremsende a conto fakturaer for udført arbejde og eventuelle øvrige udgifter i den forløbne periode. Alle fakturaer skal betales med den aftalte betalingsfrist fra fakturadato. Ved for sen betaling beregnes morarenter jævnfør Renteloven. Herudover tillægges et varslingsgebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse.

Ændring af aftalen

Såfremt der sker ændringer i projektet/opgaven eller projektets/opgavens omfang, der ligger udover, hvad der kan anses indeholdt i Selskabets ydelser, er Selskabet berettiget til at kræve eventuelle aftalte afleveringsterminer forlænget. Selskabet er ligeledes berettiget til at kræve særskilt betaling for ekstra arbejde, arbejde udenfor normal arbejdstid på grundlag af de til enhver tid for Selskabet gældende timepriser.

Ophavsret og brugsret

Selskabet har ophavsretten til al service omfattet af aftalen. Kunden har den fulde brugsret til alle leverancer og ydelser til den indgåede aftale.

Tavshedspligt

Selskabet og selskabets medarbejdere har under og efter projektets gennemførelse pligt til at behandle oplysninger, der modtages om kunden og kundens forretningsforhold, fortroligt. Såfremt kunden ønsker det underskrives en særskilt fortrolighedserklæring.

Ansvarsbegrænsning

Selskabet er erstatningsansvarligt i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Selskabet med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde, uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag:

Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til, at kravet rejses.

Selskabet skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, tab af goodwill, produktionstab, tab, som skyldes, at produkter og ydelser leveret af Selskabet ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af, at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Selskabets side.

Misligholdelse

Såfremt en af parterne misligholder aftalen, finder dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder dansk rets almindelige erstatningsregler, anvendelse. Selskabet kan dog ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, mistet avance, driftsforstyrrelser og lignende.

Force Majure

Såfremt Selskabet ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for Selskabets kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leveringer fra tredjemand, eller lignende, skal Aamann & Wulff ApS være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser, så længe sådan situation består. Aamann & Wulff ApS kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, kunden måtte lide som følge af ovennævnte og lignende situationer.

Opsigelse

Såfremt kunden ønsker at afbryde samarbejdet, skal dette meddeles skriftligt til Selskabet. Selskabet er herefter berettiget til at fremsende faktura for alt udført arbejde. Kontrakten kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udløbet af en måned.